Par mums

SIA ‘UniProfi’ tika nodibināta  2003.gadā ,"Uni­Profi" kom­pā­ni­jas gal­ve­nā spe­ci­ali­zā­ci­ja ir kra­vu trans­por­tē­ša­na un pa­pil­dus pa­kal­po­ju­mu no­dro­ši­nā­ša­na. Mū­su uz­ņē­mu­ma au­to­ma­šī­nu un spe­ci­ālās teh­ni­kas au­to­parks ko­pā ar augs­ti pro­fe­si­onā­ļu per­so­nā­lu ļauj ātr­i un kva­li­ta­tī­vi iz­pil­dīt pa­sū­tī­ju­mus. 

Ie­krau­ša­nas un iz­krau­ša­nas dar­bi, jeb­ku­ras sa­rež­ģī­tī­bas ta­ke­lā­žas dar­bi, au­to­ma­šī­nu un spe­ci­ālās teh­ni­kas no­ma, pār­brauk­ša­nu or­ga­ni­zē­ša­na, mē­be­ļu mon­tē­ša­na un de­mon­tē­ša­na – šis ir da­ļējs mū­su kom­pā­ni­jas pie­dā­vā­to pa­kal­po­ju­mu sa­raksts. Mēs ne­ap­stā­ja­mies uz sa­snieg­ta­jiem pa­nā­ku­miem un mū­su kom­pā­ni­jas pa­kal­po­ju­mu spektrs past­āvī­gi tiek pa­pla­ši­nāts. 

Mūsu autoserviss piedāvā uzturēšanas remonts komerciālu mikroautobusu un mikroautobusiem.

Mēs piegādāt rezerves daļas jūsu automašīnai.

 

Pa­zva­niet mums un mēs at­ri­si­nā­sim Jū­su pro­blē­mas.

 

Kontaktinformācija

uzrakstīt:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

pazvanīt:
(+371) 25915070

sazināties, izmantojot
kontakta formu

 

Re­ģis­trā­ci­jas da­ti

SIA UniProfi

LV40003616719
Riga, Daugavpils iela 52-20
LV-1003,Latvia

 

Mūsu klienti