Automobiļu noma

Kom­pā­ni­jas "UniP­ro­fi"  pie­dā­vā­to pa­kal­po­ju­mu plašais spektrs pa­lī­dzēs at­ri­si­nāt jeb­ku­ru uz­de­vu­mu, kas ir sais­tīts ar pār­vie­to­ša­nu pil­sē­tā.

Kā­zu au­to­ma­šī­nas, au­to­ma­šī­nas ar au­to­va­dī­tā­ju no­ma die­nes­ta brau­cie­niem, vie­su un ra­di­nie­ku sa­gai­dī­ša­nai Rigas lid­os­tās, dar­bi­nie­ku pie­gā­de dar­ba vie­tā, VIP tak­si – viss ie­priekš­mi­nē­tais kļūs arī par mū­su uz­de­vu­mu ga­dī­ju­mā, ja pie­zva­nī­siet mums.

Ser­vi­sa augstais lī­me­nis, kas no­dro­ši­na kom­for­tu un vieg­lu­mu, tiek sa­sniegts pa­tei­co­ties tam, ka Jū­su rī­cī­bā tiks no­do­tas jaun­ās kva­li­ta­tī­vās pār­stāv­nie­cī­bas un biz­ne­sa kla­ses au­to­ma­šī­nas. Vi­sas mū­su au­to­ma­šī­nas ar va­dī­tā­ju nav ap­rī­ko­tas ar tak­sometru sim­bo­li­ku. Vi­sas au­to­ma­šī­nas ir ap­rī­ko­tas ar pār­vie­to­ša­nas kon­tro­les GPS sis­tē­mu. 

 

Au­to­ma­šī­nas ar va­dī­tā­ju no­ma

Pa­kal­po­jums „au­to­ma­šī­nas ar va­dī­tā­ju no­ma” pa­lī­dzēs ātr­i at­ri­si­nāt lietišķas un ģimenes (bērnu pārvadāšana skolā, vasarnīcā utt.) jautājumus, kā arī organizēt kāzu pasākumu un nenokavēt lidostā. 

Kāzu automašīnas

Kāzas ir pilnīgi īpatnēja diena, un Jūs varat izmantot automašīnas ar vadītāju nomas pakalpojumu. Mēs piedāvājam dažādas kāzu automašīnas, piemēram, eleganto S klases Mercedesu un Mersedesu Vito mikroautobusu viesiem.